Jouw privacy is veilig bij ons

Family Fit Healthcenter hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Omdat Family Fit Healthcenter wil weten wie je bent, wat je doelen zijn, wat je voortgang is en of er beperkende factoren zijn die voor de trainers van belang zijn om te weten, hebben we je persoonsgegevens nodig. Deze verzamelen we bij het doen van een informatie-aanvraag, tijdens je proeftraining en bij inschrijving. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Family Fit Healthcenter houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Family Fit Healthcenter zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN

Persoonsgegevens van leden worden door Family Fit Healthcenter verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en persoonlijke emails met belangrijke informatie over de faciliteiten van Family Fit Healthcenter om je zo goed mogelijk te informeren, coachen en begeleiden;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Family Fit Healthcenter de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalings- en incassogegevens;
 • Pasfoto voor ledenadministratie en lidmaatschapspas (ter identificatie en veiligheid)
 • Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
 • Informatie met betrekking tot jouw lidmaatschap;
 • Naam werkgever mits je via je werkgever bent aangesloten;
 • Eventueel aanwezige fysieke beperkingen of aandachtspunten;

Wij bewaren de gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij je gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van jouw lidmaatschap. Daarna alleen de noodzakelijke gegevens voor de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERWERKING VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Family Fit Healthcenter verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, indien je deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over gewicht
 • gegevens over trainingsdoelen
 • gegevens via wearables

Family Fit Healthcenter gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan anderen binnen Family Fit Healthcenter verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PROSPECT OF GEÏNTERESSEERDE

Persoonsgegevens van prospect, of geïnteresseerde worden door Family Fit Healthcenter verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, ingevulde informatie-aanvraag op website of via een koppeling op Social Media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Family Fit Healthcenter de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Je gegevens worden door Family Fit Healthcenter opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als een prospect of geïnteresseerde.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Family Fit Healthcenter verwerkt ten behoeven van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Family Fit Healthcenter de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Email-adres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;

Je persoonsgegevens worden door Family Fit Healthcenter opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Software en begeleidingssystemen om je optimaal te kunnen coachen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 17 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Family Fit Healthcenter bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Family Fit Healthcenter neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Family Fit Healthcenter maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Family Fit Healthcenter verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Family Fit Healthcenter.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Family Fit Healthcenter gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies via Google Analytics die geen inbreuk maken op jouw privacy. Met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten. Het laatste octet van je IP-adres wordt gemaskeerd. De optie gegevens delen is uitgeschakeld.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.

RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN OF VRAGEN

Mocht je een klacht of vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

WIJZIGINGEN

Family Fit Healthcenter behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen worden op de website (www.familyfit-healthcenter.nl) en via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

CONTACTGEGEVENS

Family Fit Healthcenter

Poolsestraat 14

5171 DP Kaatsheuvel

Tel. 0416-540000

info@familyfit-healthcenter.nl

Milon Cirkel

Uniek in de regio 2 verschillende Milon Cirkels voor nog meer trainingsplezier!

Groepslessen

Fan van groepslessen?
Fan van Family Fit Healthcenter!

Gratis Proefles

Kom kennismaken en sfeer proeven!
Start met een Gratis Proefles.